Βελτίωση και εκσυχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου

Βελτίωση και εκσυχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου Προτελευταία σελίδα τιμολογίου μελέτης_signed Συνημμένα αρχεία Προτελευταία σελίδα τιμολογίου μελέτης_signed (128 kB)Βελτίωση και εκσυχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου...

More info

Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης...

More info

προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των νομικών του προσώπων και Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, έτους 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνημμένα αρχεία ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (99 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (178 kB)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (242 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (605 kB)

More info

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών – υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών-υδρευτικών γεωτρήσεων για τη ΔΕ. Δίου Συνημμένα αρχεία Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών-υδρευτικών γεωτρήσεων για τη ΔΕ. Δίου (88 kB)

More info

Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου» προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με...

More info

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ο  Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου  διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων». Η εν λόγω σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας...

More info

Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 (ΑΠΟ 1-7-2020 ΜΕΧΡΙ 31-12-2020) και 2021 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος (έτος 2022)

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δίου Ολύμπου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2020 (απο 1-7-2020 μεχρι...

More info

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ Έχοντας υπόψη Τις διατάξεις του άρθρο 77 του ν. 3852/2010(87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της...

More info

Αναβάθμιση Διυλιστήριο Λιτοχώρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου διακηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τίτλο <<Αναβάθμιση Διυλιστήριο Λιτοχώρου>>. Η εν λόγω σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον...

More info

Προμήθεια Μηχανημάτων και Εξοπλισμού για τον Δήμο Δίου – Ολύμπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΛΙΤΟΧΩΡΟ 18-12-2019 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 22557 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ...

More info

Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΛΙΤΟΧΩΡΟ 12-12-2019 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 22129 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ...

More info

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης...

More info