Υπαγωγή επιχείρησης στο Ν.429/1976 περί εποχικότητας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του επιχειρηματία με την οποία να ζητά την υπαγωγή της επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 429/76 περί εποχικότητας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται:
  α) το είδος της επιχείρησης.
  β) που βρίσκεται η επιχείρηση.
  γ) το διάστημα που λειτουργεί η επιχείρηση.
  δ) στο διάστημα που δεν λειτουργεί η επιχείρηση, κανένας χώρος απ’ αυτούς που συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. δεν θα λειτουργεί. Διάστημα άνω των 15 ημερών θα υπολογίζεται μήνας.
  Η περίοδος κατά την οποία εκτελούνται εργασίες επισκευής ή συντήρησης εντός των χώρων της επιχείρησης, λογίζεται ως χρόνος λειτουργίας και χρήσης της επιχείρησης και δεν εμπίπτει στην εποχικότητα.
  ε) ο αριθμός του φορολογικού μητρώου.
  στ) ότι η άδεια λειτουργίας βρίσκεται εν ισχύ.
  ζ) τα τετραγωνικά μέτρα που καλύπτει η επιχείρηση.
  Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση του χρόνου λειτουργίας ορισμένων χώρων / τμημάτων της επιχείρησης θα πρέπει αυτό να αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση με το εμβαδό επιφάνειάς τους.
  Όμοια δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του χρόνου λειτουργίας της επιχείρησης και σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στην Υ.Δ. δεν ανταποκρίνονται στην λειτουργία της επιχείρησης θα επιβάλλονται τα νόμιμα.
 3. Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα τ.μ. κάθε ορόφου (εμβαδά & σύνολο), η χρήση αυτών σύμφωνα με την οικοδομική άδεια και τυχόν υπαγωγές στο νόμο των αυθαιρέτων (οριστική υπαγωγή).
 4. Φωτοτυπία της εν ισχύ άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας π.χ. σε τουριστικά καταστήματα, την έναρξη επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 5. Φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων του Φ.Π.Α. (με σφραγίδα κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σημείωμα επιτυχούς καταχώρησης δήλωσης Φ.Π.Α. μέσω internet) του προηγούμενου έτους.
 6. Φωτοαντίγραφα εξοφλημένων εκκαθαριστικών λογαριασμών της Δ.Ε.Η. ή άλλου παρόχου για τα χρονικά διαστήματα μη λειτουργίας της επιχείρησης των δύο τελευταίων ετών.. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ηλεκτροδοτείται από περισσότερες παροχές, φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων εκκαθαριστικών λογαριασμών.
 7. Βεβαίωση από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος περί εποχικής λειτουργίας αυτού.
 8. Ειδικό σήμα λειτουργίας Ε.Ο.Τ.
 9. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 10.  Ε9.
 11. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.
 12. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η.
 13. Βιβλίο πόρτας δύο τελευταίων ετών.
 14. Ετήσιος πίνακας προσωπικού (σε περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού στο χρονικό διάστημα από 01 Μαΐου έως 31 Ιουνίου κάθε έτους. Πέραν της εν λόγω ημερομηνίας αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Εναλλακτικά οι Δημότες μπορούν να αποστέλλουν τα Αιτήματα τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: spanou@dion-olympos.gr με όλα τα δικαιολογητικά και την αντίστοιχη αίτηση, ψηφιοποιημένα (με τη χρήση scanner)

Οι Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.

.
.