Βεβαίωση ΤΑΠ & Μεταβολές ακινήτων

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ:

.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ

 1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
 2. Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος ακινήτου (εάν είναι ηλεκτροδοτούμενο).
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
 4. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα (Ν. 3843/2010, Ν. 4178/2013, Ν. 4495/2017).
 5. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή σε περίπτωση πολλών συνιδιοκτητών.
  Για τους Δικηγόρους αρκεί η σφραγίδα με τον Αριθμό Μητρώου τους.
 6. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδιοκτητών, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 7. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

.

2. ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
 3. Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος ακινήτου (εάν είναι ηλεκτροδοτούμενο).
 4. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα (Ν. 3843/2010, Ν. 4178/2013, Ν. 4495/2017).
 5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδιοκτητών, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 6. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

.

3. ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

 1. Οικοδομική άδεια.
 2. Υπεύθυνη δήλωση με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
 4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας και ΑΦΜ του καταναλωτή.
 5. Αριθμός παροχής από ΔΕΔΔΗΕ.
 6. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
 7. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδιοκτητών, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.

.

4. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

 1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
 2. Οικοδομική άδεια.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
 4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας και ΑΦΜ του καταναλωτή.
 5. Αριθμός παροχής από ΔΕΔΔΗΕ.
 6. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 1. Αριθμός κοινόχρηστης παροχής από ΔΕΔΔΗΕ.
 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας και ΑΦΜ του καταναλωτή.

.

6. ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1.  Διακοπή ηλεκτροδότησης από το πάροχο.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 3. Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος.

.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β) Πράξη αποδοχής της διαθήκης.

2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή)

α)  Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β)  Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.
γ)  Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
δ)  Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.
ε)  Πράξη αποδοχής κληρονομιάς.

Στην ανωτέρω περίπτωση σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) επί κάθε περιουσιακού στοιχείου του θανόντος συζύγου του, αλλά και επί των χρεών αυτού, ενώ τα παιδιά κληρονομούν τα τρία τέταρτα (3/4 ή 75%) των περιουσιακών στοιχείων και των χρεών του.

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Εναλλακτικά οι Δημότες μπορούν να αποστέλλουν τα Αιτήματα τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: ddo-tap@dion-olympos.gr με όλα τα δικαιολογητικά και την αντίστοιχη αίτηση, ψηφιοποιημένα (με τη χρήση scanner σε μορφή αρχείου pdf, ΟΧΙ φωτογραφίες).

Οι Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.

.
.