Βεβαίωση ΤΑΠ & Μεταβολές ακινήτων

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ:

.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ)

Α. (σε περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου)

 1. Αίτηση. (συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία)
 2. Τελευταίο λογαριασμό ρεύματος και αποδεικτικό εξόφλησης .
 3. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης ιδιοκτησίας. 
 4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 5. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.

Β. (σε περίπτωση που το ακίνητο δεν είχε ρεύμα ή διεκόπη η ηλεκτροδότηση)

 1. Αίτηση (συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία)
 2. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης ιδιοκτησίας. 
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτων για τη χρήση του ακινήτου.  
 4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 5. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.

2. ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 1. Τίτλος κτήσης ακινήτου. 
 2. Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 4. Οικοδομική άδεια και κατόψεις.
 5. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)
 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και ΑΦΜ  του καταναλωτή.(εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται)
 7. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου και αποδεικτικό εξόφλησης.
 8. Μισθωτήριο συμβόλαιο (εφόσον το ακίνητο μισθώνεται)
 9. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
 10. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 11. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.

3. ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ / ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ  

 1. Τίτλος κτήσης ακινήτου.
 2. Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
 3. Οικοδομική άδεια και κατόψεις.
 4. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)
 5. Υπεύθυνη δήλωση ως μη ηλεκτροδοτούμενο έως την υποβολή της αίτησης.
 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 7. Μισθωτήριο συμβόλαιο (εφόσον το ακίνητο μισθώνεται)
 8. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και ΑΦΜ του καταναλωτή.
 9. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
 10. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 11. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.

4. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 1. Αριθμός κοινόχρηστης παροχής από ΔΕΔΔΗΕ.
 2. Τίτλος κτήσης ακινήτου
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ιδιοκτήτη.
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και ΑΦΜ του καταναλωτή.
 5. Πίνακα οικοδομής στον οποίο αναγράφονται ανά όροφο και συνολικά τα κοινόχρηστα τετραγωνικά μέτρα της οικοδομής
 6. Υπεύθυνη δήλωση ως μη ηλεκτροδοτούμενο έως σήμερα.

5. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 1. Τίτλος κτήσης ακινήτου
 2. Οικοδομική άδεια και κατόψεις.
 3. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και ΑΦΜ του καταναλωτή.(εάν είναι ηλεκτροδοτούμενο)
 6. Μισθωτήριο συμβόλαιο (εφόσον το ακίνητο μισθώνεται)
 7. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου και αποδεικτικό εξόφλησης.
 8. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 9. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.

6. ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1. Διακοπή ηλεκτροδότησης από το πάροχο .
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 3. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου και αποδεικτικό εξόφλησης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση για χρήση ή μη του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενο

7. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 1. Τίτλος κτήσης ακινήτου. 
 2. Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και ΑΦΜ του καταναλωτή
 5. Τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ρεύματος και εξοφλητική απόδειξη παλαιάς παροχής.
 6. Οικοδομική άδεια και κατόψεις.
 7. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)
 8. Μισθωτήριο συμβόλαιο (εφόσον το ακίνητο μισθώνεται)
 9. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
 10. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 11. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
γ) Πράξη αποδοχής της διαθήκης/κληρονομιάς.

2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή)

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
ε) Πράξη αποδοχής κληρονομιάς

Στην ανωτέρω περίπτωση σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) επί κάθε περιουσιακού στοιχείου του θανόντος συζύγου του, αλλά και επί των χρεών αυτού, ενώ τα παιδιά κληρονομούν τα τρία τέταρτα (3/4 ή 75%) των περιουσιακών στοιχείων και των χρεών του.

 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΛΑ  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Παρακαλούνται οι αιτούντες για την αποφυγή οποιαδήποτε ταλαιπωρίας τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να είναι φωτοτυπημένα για να κρατηθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Μετά τον έλεγχο της αίτησης δύναται η υπηρεσία να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά.

Οι αιτούντες μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματα τους και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης spanou@dionolympos.gr σε μορφή pdf , όχι μετατροπή της αίτησης σε word και όχι φωτογραφίες.

Το έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης να είναι σε ΟΛΑ τα πεδία συμπληρωμένο.

Οι αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.

Το έντυπο της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης να είναι συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία.

Η υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εφόσον και αν το κρίνει αναγκαίο.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ  ΟΛΥΜΠΟΥ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΝΟΜΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : GR 98 0172 2550 0052 5505 1184 102