Βεβαίωση ΤΑΠ & Μεταβολές ακινήτων

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ:

.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΠ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τ.Μ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου. 
 2. Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  και ΑΦΜ  του καταναλωτή.
 5. Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος ακινήτου (εάν είναι ηλεκτροδοτούμενο)
 6. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)
 7. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
 8. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 9. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.
 10. Για τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους αρκεί η σφραγίδα με υπογραφή

2 . ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ / ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

 1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
 2. Ε9 ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών.
 3. Οικοδομική άδεια .
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 5. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας  και ΑΦΜ  του καταναλωτή.
 6. Αριθμός παροχής από ΔΕΔΔΗΕ.
 7. Σε περίπτωση εταιρείας ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
 8. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 9. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.

3 . ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 1. Αριθμός κοινόχρηστης παροχής από ΔΕΔΔΗΕ.
 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας και ΑΦΜ  του καταναλωτή.

4.ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
 2. Οικοδομική άδεια
 3. Έκθεση Μηχανικού, για όλα τα ακίνητα. (Ν. 3843/2010 , Ν. 4178/2013 , Ν. 4495/2017)
 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας  και ΑΦΜ  του καταναλωτή.
 3. Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος ακινήτου. ( εάν είναι ηλεκτροδοτούμενο)
 4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο των συνιδ/των, για την υποβολή των δικαιολογητικών, τη τροποποίηση στοιχείων του ακινήτου καθώς και τη καταβολή τυχών χρεώσεων που προκύψουν.
 5. Πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση θεωρημένα νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν  προσέρχεται  ο  ίδιος ο ιδιοκτήτης.

5 . ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

 1.  Διακοπή ηλεκτροδότησης από το πάροχο .
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών
 3. Τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό ρεύματος.
 4. Υπεύθυνη δήλωση για χρήση ή μη του ακινήτου.

Δικαιολογητικά κληρονόμων

1.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
β) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων  συγγενών
γ) Πράξη αποδοχής της διαθήκης/κληρονομιάς.

2.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ(εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή)

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
β) Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
δ) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
ε) Πράξη αποδοχής κληρονομιάς

Στην ανωτέρω περίπτωση σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το ένα τέταρτο (1/4 ή 25%) επί κάθε περιουσιακού στοιχείου του θανόντος συζύγου του, αλλά και επί των χρεών αυτού, ενώ τα παιδιά κληρονομούν τα τρία τέταρτα (3/4 ή 75%) των περιουσιακών στοιχείων και των χρεών του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΟΛΑ  ΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Εναλλακτικά οι Δημότες μπορούν να αποστέλλουν τα Αιτήματα τους μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

spanou@dion-olympos.gr με όλα τα δικαιολογητικά και την αντίστοιχη αίτηση, ψηφιοποιημένα (με τη χρήση scanner pdf μορφή, ΟΧΙ φωτογραφίες)

Οι Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΦΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ.