Καθαριότητα: Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου

Για ζητήματα καθαριότητας (πρόγραμμα, προβλήματα αποκομιδής, κλπ) παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 2352061445 ή 2352 350 160.

Συνημμένα αρχεία