Γενική Γραμματέας

Ελένη Τσιφοδήμου
Γενική Γραμματέας Δήμου Δίου-Ολύμπου
e-mail: ggd@dion-olympos.gr

Αρμοδιότητες:

επικουρεί το Δήμαρχο στην άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του και γενικότερα στο έργο του ως Προϊσταμένου των υπηρεσιών του Δήμου και έχει τις  αναφερόμενες ειδικότερα στη συνέχεια αρμοδιότητες και ευθύνες, τις οποίες ασκεί τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου και τις λοιπές αποφάσεις Δημάρχου:

 1. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
 2. Μεριμνά για: α) την οργάνωση, στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή των Δημοτικών Υπηρεσιών, β) τη συνεχή βελτίωση της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προσωπικού, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί και την ισχύουσα νομοθεσία, γ) τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού για την καλύτερη άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και δ) την εύρυθμη, ταχεία και χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις επικοινωνία και συνεργασία των δημοτικών υπηρεσιακών μεταξύ τους καθώς και με τα αιρετά όργανα.
 3. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 4. Παρακολουθεί και συντονίζει τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με  τους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών.
 5. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
 6. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από τη δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου
 7. Επιβλέπει, κατευθύνει, ελέγχει την παράλληλη, με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων 1 – 8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22 και 24 – 28 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/08 (σύμφωνα με την παράγραφο 3β του ίδιου άρθρου) της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Δίου – Ολύμπου, και του προσωπικού που ασκεί αυτήν και υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία της. Μελετά και εισηγείται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
 8. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Η Γενική Γραμματέας του Δήμου, υπογράφει με εντολή Δημάρχου, συμμορφούμενη προς τις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις του Νόμου:

 1. Πράξεις και υπηρεσιακά έγγραφα, η έκδοση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ως Διοικητικού Προϊσταμένου, εφόσον η εξουσία υπογραφής τους δεν έχει ανατεθεί με σχετική διάταξη σε άλλο αρμόδιο όργανο.
 2. Τα πιστοποιητικά για την εγγραφή στα Δημοτολόγια (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κλπ), στα μητρώα αρρένων, πλησιέστερων συγγενών κ.λπ. που εκδίδονται με βάση έγγραφα στοιχεία, που υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου Δίου Ολύμπου.
 3. Την ανάκληση – αφαίρεση αδειών λειτουργίας και σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 4. Τα αποδεικτικά παραλαβής όλων των εγγράφων, που αποστέλλονται ή επιδίδονται στο Δήμο μας.
 5. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων από διάφορα έγγραφα, που είτε υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου, είτε προσκομίζονται από τους πολίτες, για το σκοπό αυτό.
 6. Τα διοικητικά πρόστιμα και τα πρόστιμα φορολογικών και δημοτικών διατάξεων, πλην αυτών που αναθέτονται με ειδική διάταξη σε άλλο όργανο.

Η Γενική Γραμματέας προσυπογράφει τα σχέδια εγγράφων που αποστέλλουν προς  υπογραφή στο Δήμαρχο οι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, εφόσον δε φέρουν υπογραφή αρμοδίου για το θέμα Αντιδημάρχου.

Ο Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφαση του να τροποποιεί τα ανωτέρω ή να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στην Γενική Γραμματέα ή να αναθέτει σ’ αυτήν την υπογραφή με εντολή του και άλλων εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.


.