ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΗΛ. 2352350100         ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  09.07.2020 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9800     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

More info

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού δαπέδου και κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό Λιτοχώρου

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΗΛ. 2352350100         ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  06.07.2020 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9578     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

More info

Μίσθωση ακινήτων και χώρων αιγιαλου & παραλίας

Πληροφορίες στο Τμήμα Μισθωμάτων κ.Δεληγιάννη Ολυμπία email: deligianni@dion-olympos.gr, Τηλέφωνο 2352350149, ΦΑΞ : 2352350128. Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Ο-Α ΩΙΖ1Ω9Δ-ΝΥΦ (303 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΜΑ 68ΧΞΩ9Δ-ΠΗΧ (287 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΨΑΞΒΩ9Δ-Η0Ζ...

More info

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού δαπέδου και κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό Λιτοχώρου

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΗΛ. 2352350100         ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  23.06.2020 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8601     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

More info

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Έχοντας υπόψη:​ 1. τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 2. το αρ. 206...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία <<Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης>>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης», προϋπολογισμού 1.984,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , με τη...

More info

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό των νομικών προσώπων του Δήμου Δίου-Ολύμπου” ( Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις ομάδες Ζ,Η της 01/2020 Μελέτης )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (26 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (40 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (389 kB)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (242 kB)

More info

Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)

Hλεκτρονικος διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)» προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και...

More info

Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνημμένα αρχεία ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (99 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (57 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (255 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΝ (437 kB)Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων...

More info

Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ Συνημμένα αρχεία ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (83 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (232 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (60 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟ (428 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (99...

More info

Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020

Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020 Συνημμένα αρχεία Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου –...

More info

Βελτίωση και εκσυχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου

Βελτίωση και εκσυχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου Προτελευταία σελίδα τιμολογίου μελέτης_signed Συνημμένα αρχεία Προτελευταία σελίδα τιμολογίου μελέτης_signed (128 kB)Βελτίωση και εκσυχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου...

More info