Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου έτους 2022»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα:

.
.