Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία <<Εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης>>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «εργαστηριακές αναλύσεις καταλληλότητας υδάτων κολύμβησης», προϋπολογισμού 1.984,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , με τη...

More info

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό των νομικών προσώπων του Δήμου Δίου-Ολύμπου” ( Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις ομάδες Ζ,Η της 01/2020 Μελέτης )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (26 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (40 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (389 kB)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (242 kB)

More info

Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)

Hλεκτρονικος διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)» προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και...

More info

Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνημμένα αρχεία ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (99 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (57 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (255 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΝ (437 kB)Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων...

More info

Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ Συνημμένα αρχεία ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (83 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (232 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (60 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟ (428 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (99...

More info

Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020

Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου – Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2020 Συνημμένα αρχεία Προμήθειας Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου –...

More info

Βελτίωση και εκσυχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου

Βελτίωση και εκσυχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν.Εφέσου Προτελευταία σελίδα τιμολογίου μελέτης_signed Συνημμένα αρχεία Προτελευταία σελίδα τιμολογίου μελέτης_signed (128 kB)Βελτίωση και εκσυχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου...

More info

Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης...

More info

προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των νομικών του προσώπων και Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, έτους 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνημμένα αρχεία ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (99 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (178 kB)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (242 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (605 kB)

More info

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών – υδρευτικών γεωτρήσεων για την Δ.Ε. Δίου

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών-υδρευτικών γεωτρήσεων για τη ΔΕ. Δίου Συνημμένα αρχεία Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των αρδευτικών-υδρευτικών γεωτρήσεων για τη ΔΕ. Δίου (88 kB)

More info

Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Καθαριότητα ακτών και παραλιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου» προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με...

More info

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ο  Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου  διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων». Η εν λόγω σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας...

More info