Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΑΝΑΛΙΑ» (Σχολικό) της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα

  Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 22.952,48 τ.μ. τμήματος του με αριθμ. 768 τεμαχίου συνολικού εμβαδού 46.510,00 τμ, στη θέση «ΚΑΝΑΛΙΑ» (Σχολικό) της Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου...

More info

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΩΟ Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΩΟ (2 MB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (98 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (74 kB)

More info

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (107 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (98 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (71 kB)

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΗΛ. 2352350100         ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  05.08.2020 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11430     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός Εργασίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου – Ολύμπου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ      Δίου-Ολύμπου   Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη...

More info

Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων»  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες -κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων )”

Ο παρών διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες -κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων )”.  Παρακάτω επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    Δίου-Ολύμπου Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  “Μίσθωση...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δίου-Ολύμπου, Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  “Μίσθωση...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου”

Ο παρών διαγωνισμός αφορά την <<Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου >>. Παρακάτω επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΤΟΧ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΤΟΧ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΙΤΟΧ...

More info

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΗΛ. 2352350100         ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  09.07.2020 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9800     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

More info

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού δαπέδου και κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό Λιτοχώρου

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΗΛ. 2352350100         ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  06.07.2020 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9578     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

More info

Μίσθωση ακινήτων και χώρων αιγιαλου & παραλίας

Πληροφορίες στο Τμήμα Μισθωμάτων κ.Δεληγιάννη Ολυμπία email: deligianni@dion-olympos.gr, Τηλέφωνο 2352350149, ΦΑΞ : 2352350128. Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Ο-Α ΩΙΖ1Ω9Δ-ΝΥΦ (303 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΜΑ 68ΧΞΩ9Δ-ΠΗΧ (287 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΨΑΞΒΩ9Δ-Η0Ζ...

More info

Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού δαπέδου και κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό Λιτοχώρου

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΗΛ. 2352350100         ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  23.06.2020 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8601     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

More info

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Έχοντας υπόψη:​ 1. τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 2. το αρ. 206...

More info