Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας 13 ατόμων στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης Πρασίνου

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία Υπεύθυνη-δήλωση-ότι-δεν-για-κώλυμα-απασχόλησης-1 (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-ΣΥΝΟΔΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (52 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΟΥ (52 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (ΣΟΧ 1/2021)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου (45 kB)Παράρτημα_με_οδηγίες_συμπλήρωσης_της_αίτησης (75 kB)ΩΓΔ9Ω9Δ-3ΔΣ (394 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 12 υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών) στην υπηρεσία Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία Υπεύθυνη-δήλωση (50 kB)Υπεύθυνη-δήλωση-ότι-δεν-για-κώλυμα-απασχόλησης (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ (70 kB)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΜΗΝΑ-60Λ6Ω9Δ-Ω11 (139 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 18 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Ψ26ΕΩ9Δ-ΔΤΧ (269 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-1 (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-2 (70 kB)Ανακοίνωση-Ψ26ΕΩ9Δ-ΔΤΧ (140 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 µηνών, 10 ατόµων στην υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο ακόλουθο έγγραφο: Βρείτε την σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στα ακόλουθα αρχεία: . .. . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-1 (70 kB)Ανακοίνωση-δίμηνα-607ΑΩ9Δ-893 (269...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 11 υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στη συνημμένη ανακοίνωση: . Συνημμένα αρχεία 5-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΑΡΘΡΟΥ-8-ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ-ΚΩΔΙΚΑ (52 kB)4-ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ-ΑΔΡΕΥΣΗΣ (49 kB)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-6ΨΒΨΩ9Δ-82Ι (201 kB)

More info

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ ΣΟΧ 2/20 για την για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα έγγραφα που αφορούν την ανακοίνωση του Δήμου Δίου Ολύμπου για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, 20 ατόμων μερικής απασχόλησης και 6...

More info

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Έχοντας υπόψη:​ 1. τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 2. το αρ. 206...

More info

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου   Έχοντας υπόψη:    1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα...

More info

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης...

More info

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Έχοντας υπόψη:    1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2.Τις...

More info