Ανακοίνωση πρόσληψης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 µηνών, 10 ατόµων στην υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο ακόλουθο έγγραφο:

Βρείτε την σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στα ακόλουθα αρχεία:

.

.
.


.