Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου) διάρκειας δύο μηνών

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα:

.
.