Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Δίου-Ολύμπου

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ. Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων. Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση...

More info

Τι είναι τα ΣΒΑΚ

. Τι είναι τα ΣΒΑΚ και ποια τα πλεονεκτήματά τους Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές. Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατά...

More info