Δεύτερη έρευνα για το όραμα και τις προτεραιότητες για την κινητικότητα του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Δεύτερη έρευνα για το όραμα και τις προτεραιότητες για την κινητικότητα του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου εκπονεί Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την περιοχή ευθύνης του, το οποίο θα επιχειρήσει να προδιαγράψει το πλαίσιο των μελλοντικών παρεμβάσεων στον κοινόχρηστο χώρο, που θα διαμορφώσουν ασφαλείς και βιώσιμες...

More info

Έρευνα Μετακινήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την περιοχή ευθύνης του, ενός σχεδίου που θαεπιχειρήσει να προδιαγράψει το πλαίσιο των μελλοντικών παρεμβάσεων στον κοινόχρηστο χώρο, που θα διαμορφώσουν ασφαλείς και...

More info

Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Δίου-Ολύμπου

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ. Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων. Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση...

More info

Τι είναι τα ΣΒΑΚ

. Τι είναι τα ΣΒΑΚ και ποια τα πλεονεκτήματά τους Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές. Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατά...

More info