ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τις απόψεις του, σχετικά με την μελέτη του θέματος, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την δημοσίευση της στον Δήμο Δίου Ολύμπου.

Στοιχεία επικοινωνίας: protokollo@dion-olympos.gr

Παρακάτω επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα

Π 1

Π 2α

Π 2β

ΣΜΠΕ3

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

 

 

Συνημμένα αρχεία