Διοικητικές Υπηρεσίες

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Αν. Προϊσταμένη: 2352350115 
oikonomiko@dion-olympos.gr

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Αν. Προϊσταμένη: 2352350129 
deligianni@dion-olympos.gr

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Ταμειακής Διαχείρισης
Αν. Προϊσταμένη: 2352350115 
oikonomiko@dion-olympos.gr

Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Προϊσταμένη: 2352350118 
proist@dion-olympos.gr

Τμήμα Προμηθειών
Αν. Προϊστάμενος: 2352350155
promi@dion-olympos.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
Αν. Προϊστάμενος: 2352350142
xatzimitros@dion-olympos.gr

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
Προϊσταμένη: 2352350156 
meresi@dion-olympos.gr

Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου
Αν. Προϊστάμενος: 2352350168 
k.stroggylis@dion-olympos.gr

Αυτοτελές Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί)
Αν. Προϊσταμένη: 2352081289
paidikoslit@hotmail.com

Αυτοτελές Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Αν. Προϊσταμένη: 2351352404
evgenia.giantsiou.gk@kep.gov.gr

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
Αν. Προϊσταμένη: 2351351000
mpesleme@dion-olympos.gr

.