Τροποποίηση της με αρ. 430/29.09.2020 απόφασης «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01-10-2020 μέχρι και 31-10-2021 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Λιτόχωρο 23 Οκτωβρίου 2020, Αριθμός Πρωτοκόλλου: 16596, Αριθμός Απόφασης:  504

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α)  το άρθρο 177 του ν.  4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α)  και το άρθρο 47 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αρ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327 Β) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α) αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τις διατάξεις του άρθ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για το Δήμο Δίου-Ολύμπου, σύμφωνα, με τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Δίου – Ολύμπου ανέρχεται στους 26.297 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δίου – Ολύμπου έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Δίου – Ολύμπου μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι που λαμβάνουν αντιμισθία και δύο (2) άμισθοι.
 9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 (ΑΔΑ:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) «Ορισμός Αντιδημάρχων»
 10. Το από 25-8-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων.
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου όπως ισχύει. (ΦΕΚ 328 Β/8-2-2017 και τις τροποποιήσεις)
 12. Τη με αρ. 430/29.09.2020(ΑΔΑ: ΩΛΛΜΩ9Δ-ΣΟΤ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01-10-2020 μέχρι και 31-10-2021 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Τροποποιούμε την με αρ. 430/29.09.2020 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01-10-2020 μέχρι και 31-10-2021 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», ως προς την παράγραφο Α.7 ως εξής:

Α. 7. Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Διονύσιος Φόλιος  προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Η εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων αστικής και δημοτικής κατάστασης και η έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και η υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας.
 • Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται στις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
 • Η προώθηση της έρευνας και μελέτης κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας καθώς και προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.
 • Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Η προώθηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη.
 • Η ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, εμποροπανηγύρεων και άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 12 σχετική απόφαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ