Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 31/03/2021

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:
Α) Το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
Β) Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17974(ΦΕΚ 1119 Β/22.03.2021) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021».
Γ) Τη με αρ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού –32η Εγκύκλιος».

  1. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021
    Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

2. 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

3. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών επιτροπών παραλαβής εργασιών.
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

4. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εν λειτουργία εγκατάστασης «Συσκευασία – Εμπορία Ελαιολάδου» που βρίσκεται στη θέση «Κάναλος» του Αγροκτήματος Σκοτίνας με πρόσωπο σε οδό απαλλοτριωθείσας έκτασης.
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

5. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης αποθήκευσης υγραερίου που βρίσκεται στη Κοινότητα Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου – Ολύμπου με πρόσωπο σε αγροτικό δρόμο διανομής.
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

6. Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή επιχειρήσεων στο άρθρο 5 του ν. 429/76 ως εποχιακά λειτουργούσες.
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

7. Έγκριση ή μη παράτασης μίσθωσης άδειας περιπτέρου
Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία

8. Ορισμός ως εκπροσώπων για να καταβάλουν τις οφειλές από αποζημίωση προς τρίτους για ιδιοκτησία, που προκύπτουν με βάση την 119 διορθωτική της 1/2002 Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης Λεπτοκαρυάς
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

9. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών από τους πωλητές λαϊκών αγορών που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους βάσει ΚΥΑ ή με την εκ περιτροπής δραστηριοποίησή τους, λόγω της πανδημίας του κορονοϊου (COVID-19)
Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

10. Τροποποίηση της 14/2021 Απόφασης ΑΔΣ
Εισήγηση: Γενική Γραμματέας

11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

12. Παραχώρηση κατά χρήση του παλαιού αμμορυχείου με σκοπό την ανάδειξή του σε χώρο αναψυχής, τέχνης και πολιτισμού, στο φορέα «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ»
Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία

13. Λήψη απόφασης για την επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2021
Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σαμαράς Κωνσταντίνος


.
.