Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 16/04/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράςσυνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει στις 16/04/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00.

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλεύσεις της Δ.Ε.Λιτοχώρου» (Αριθμ. Μελέτης: 22/2018) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 6. Έγκριση της 18/2021 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση-ασφαλτόστρωση 7ης επαρχιακής οδού και κοινοτικών οδών του Λιτοχώρου» και ορισμός μελών Κοινής Τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης κοινής Προγραμματικής Σύμβασης (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 7. Ορισμός μελών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 8. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 9. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού: 34.998,38 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 10. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού –τακτοποιητικού πίνακα του υποέργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου ) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς και του υποέργου «1η ΣΣΕ του υποέργου «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» της Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου-Ολύμπου με αρ. μελέτης 20/2012. . (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 11. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»( σχετ. η 12/2021 μελέτη) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 12. Κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Τ.Κ. Βροντούς» προϋπολογισμού 620.420,00 με Φ.Π.Α.», (αρ. μελέτης 33/2018) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 13. Εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων του Α΄ τριμήνου 2021 του Δήμου Δίου – Ολύμπου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 14. Καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2021 ( Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της υπ΄αρ. μελέτης 37/2020) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 15. Καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2021 ( Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της υπ΄αρ. 38/2020 Μελέτης) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 16. Καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2021 ( Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Δ της υπ΄αρ. 39/2020 Μελέτης) και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 17. Έγκριση της μελέτης (3/2021) και τρόπου εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου και προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 18. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου» καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 19. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.