Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

.
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 77 του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης). Σύμφωνα με αυτές ο Συμπαραστάτης «δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα…».

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ανεξάρτητη αρχή, χωρίς καμιά δέσμευση από τη δημοτική αρχή ή οποιαδήποτε δημοτική παράταξη, εκλέγεται δε με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 από το δημοτικό συμβούλιο. Η θητεία του διαρκεί όσο και η δημοτική περίοδος, υποστηρίζεται δε διοικητικά από τον Δήμο που ασκεί τα καθήκοντά του, τα οποία υποχρεούται να ασκεί με διαφάνεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία.

 

Τι κάνει ο Συμπαραστάτης;

 • Επιλαμβάνεται ενυπόγραφων καταγγελιών άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για θέματα κακοδιοίκησης από τη δημοτική αρχή και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των προβλημάτων.
 • Διατυπώνει ειδικές προτάσεις προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για σοβαρά θέματα κακοδιοίκησης που διαπιστώνει.
 • Υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως μία μορφή ήπιας λογοδοσίας.

 

Τι σημαίνει κακοδιοίκηση;

Κακοδιοίκηση αποτελούν κυρίως:

 • Κακής ποιότητας υπηρεσίες.
 • Υπερβολικές ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
 • Πλημμελής εφαρμογή νόμου.
 • Παράνομες συμπεριφορές.

 

Πως ενεργεί ο Συμπαραστάτης;

 • Ελέγχει την ενυπόγραφη καταγγελία.
 • Ασκεί διαμεσολάβηση για την επίλυση του προβλήματος.
 • Προωθεί την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.
 • Απαντά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγράφως ή ηλεκτρονικά για τις ενέργειές του, εντός 30 ημερών.
 • Μπορεί να υποβάλλει συστάσεις στις υπηρεσίες του Δήμου, εφόσον αποδειχθεί περίπτωση κακοδιοίκησης.
 • Συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.
 • Υπερασπίζεται τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.
 • Συμβάλει στη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με τους πολίτες.
 • Αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς.
 • Παραπέμπει σε άλλες αρμόδιες αρχές.
 • Γενικά ενεργεί ως ανεξάρτητος διαμεσολαβητής, που συμβουλεύει τα δύο μέρη και αναζητά τον κοινό τόπο.

 

Ποιά είναι τα οφέλη του θεσμού;

 • Αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης.
 • Βελτίωση παροχής υπηρεσιών.
 • Διασφάλιση αμεροληψίας.
 • Διαφάνεια.
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Προσβλέπουμε ότι, με τη συνεργασία πολιτών και υπηρεσιών του Δήμου Δίου-Ολύμπου, θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, θα ενισχυθεί η διαφάνεια, θα καταπολεμηθούν τα φαινόμενα κακοδιοίκησης, κυρίως όμως θα ενισχυθεί η κουλτούρα της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, επ’ ωφελεία όλων.

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Email:  simparastatis@dion-olympos.gr

Τηλ.:      2352350134

Fax:        2352350128

Κιν.:       6974480970