Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

.
Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 • το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»)
 • το Ν. 2690 / 1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας)
 • το Ν. 4624 /2019 «Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων…… και άλλες Διατάξεις»
 • την Απόφαση υπ. αριθ. 27/19 Φεβ 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου Ολύμπου
 • την ανάγκη συγκεντρωτικής καταγραφής σ’ ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς και της πρακτικής που ακολουθείται για την εφαρμογή του

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ τον παρακάτω Κώδικα Λειτουργίας.

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αποτελεί ανεξάρτητο όργανο, με αποστολή τη διαμεσολαβητική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις από φαινόμενα κακοδιοίκησης των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του δήμου. Η λειτουργία του, αποσκοπεί στην βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό και διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

(Άρθρο 77 Ν.3852/2010)

 

Άρθρο 2: Ανεξαρτησία

Εγγυήσεις ανεξαρτησίας του συμπαραστάτη, αποτελούν η εκλογή του από το δημοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων μελών του και η δυνατότητα ανάκλησής του μόνο με την ίδια πλειοψηφία, με αιτιολογημένη απόφαση για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων.

Επίσης η απουσία ιεραρχικού ελέγχου και διοικητικής εποπτείας, καθώς και το απεριόριστο δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης του, δεδομένου ότι, ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του, ισχύουν οι διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Ακόμα, το κώλυμα εκλογιμότητας σε αιρετή θέση στο δήμο Δίου Ολύμπου, εφόσον παραμένει στη θέση του μέχρι την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.

 

Άρθρο 3: Υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Δήμου

Ο συμπαραστάτης, υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου Δίου Ολύμπου ιδίως με την έγκαιρη ανταπόκριση σε ερωτήματά του, ικανοποιώντας αιτήματά του περί χορήγησης αντιγράφων ή επίδειξης εγγράφων, διευκολύνοντας πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του δήμου και γενικά, με την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.

 

Άρθρο 4: Υποβολή Καταγγελίας

 1. Ο συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του.
 2. Η καταγγελία υποβάλλεται με την συμπλήρωση σχετικού εντύπου υποβολής καταγγελίας και
  – την κατάθεσή του στο γραφείο του συμπαραστάτη ή
  – την αποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή
  – την αποστολή του μέσω ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας (fax)
 3. Αν η καταγγελία δεν υποβληθεί απευθείας στο γραφείο του συμπαραστάτη αλλά σε υπηρεσίες του δήμου, των νομικών του προσώπων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών, αυτές οφείλουν να πρωτοκολλήσουν την αναφορά ή καταγγελία και να τη διαβιβάσουν αμελλητί στο γραφείο του συμπαραστάτη. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν έχει απευθυνθεί ρητώς στο συμπαραστάτη, δεν αρκεί η απλή διαβίβαση, αλλά επιδιώκεται και η διαπίστωση της βούλησης του ενδιαφερόμενου για χειρισμό της ως καταγγελίας για διαμεσολάβηση.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον ανώνυμο χειρισμό της καταγγελίας τους, τη μη ανακοίνωση δηλαδή του ονόματός τους στις καταγγελλόμενες πλευρές. Το δικαίωμα αυτό, δεν αναιρεί βέβαια την υποχρέωση των ενδιαφερομένων να υπογράφουν την καταγγελία. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται με αίτημα ανώνυμου χειρισμού, καταχωρούνται στο μητρώο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου του γραφείου του συμπαραστάτη.

Σε περίπτωση που ο ανώνυμος χειρισμός μιας καταγγελίας είναι αδύνατος, λόγω της φύσης της υπόθεσης, ο συμπαραστάτης ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/η ότι είναι υποχρεωμένος/η να ανακοινώσει το όνομα στην καταγγελλόμενη υπηρεσία και σε περίπτωση άρνησής του/της, η καταγγελία τίθεται στο αρχείο. Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά συμπεριφορά κατονομαζόμενου φυσικού προσώπου, το τελευταίο έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτησή του, να ενημερωθεί για τα στοιχεία του/της καταγγέλλοντος/ουσας.

 

Άρθρο 5: Απόδειξη Παραλαβής

 1. Μετά την υποβολή καταγγελίας, ο/η καταγγέλλων/ουσα, λαμβάνει σχετική “απόδειξη παραλαβής”, με την οποία ενημερώνεται για τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπόθεσης καθώς και για το χρόνο διεκπεραίωσής της.
 2. Η υποβολή καταγγελίας στο συμπαραστάτη, δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

 

Άρθρο 6: Έλεγχος Παραδεκτού της Καταγγελίας

 1. Η καταγγελία είναι παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από άμεσα θιγόμενο πολίτη ή επιχείρηση και αφορά πρόβλημα κακοδιοίκησης που προκλήθηκε από υπηρεσία, νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση του δήμου Δίου Ολύμπου. Σε διαφορετική περίπτωση, η καταγγελία τίθεται στο αρχείο και ο/η ενδιαφερόμενος/η λαμβάνει, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, σχετική ενημέρωση/απάντηση.
 1. Εάν ο συμπαραστάτης είναι αναρμόδιος να επιληφθεί της υπόθεσης αλλά υπάρχει άλλη αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση του αιτήματος, τότε διαβιβάζει εντός τριών (3) ημερών την καταγγελία στην υπηρεσία αυτή και ενημερώνει σχετικά τον/την ενδιαφερόμενο/η.

 

Άρθρο 7: Έλεγχος βασιμότητας της καταγγελίας

 1. Εφόσον η καταγγελία κριθεί παραδεκτή, ελέγχεται η νομική και ουσιαστική βασιμότητά της. Κατά το στάδιο αυτό, ο συμπαραστάτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον/την καταγγέλλοντα/ουσα και την καταγγελλόμενη πλευρά, ζητώντας πρόσθετες σχετικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο/η καταγγέλλων/ουσα δεν ανταποκριθεί στο αίτημα, ακολουθείται η δεύτερη παράγραφος του παρόντος άρθρου, εκτός εάν οι πληροφορίες που διατεθούν από την καταγγελλόμενη πλευρά κριθούν αξιόπιστες και επαρκείς.
 2. Σε περίπτωση που η καταγγελία κριθεί νομικά ή ουσιαστικά αβάσιμη, τίθεται στο αρχείο και ο/η ενδιαφερόμενος/η ενημερώνεται σχετικά.

 

Άρθρο 8: Διαμεσολάβηση

 1. Σε περίπτωση παραδεκτής και βάσιμης καταγγελίας, ο συμπαραστάτης ασκεί τη διαμεσολάβηση, γραπτώς ή προφορικά μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να επιληφθεί το καταγγελθέν πρόβλημα.
 2. Η υπηρεσία, το νομικό πρόσωπο ή η επιχείρηση του Δήμου Δίου Ολύμπου προς την οποία απευθύνεται, απαντά γραπτώς ή προφορικά ανάλογα στο συμπαραστάτη σχετικά με τις απόψεις και τις ενέργειές της, όσον αφορά το καταγγελλόμενο πρόβλημα, εντός του πλαισίου προθεσμίας που τυχόν έχει τεθεί. Όταν η διαμεσολάβηση αποστέλλεται από το συμπαραστάτη με ηλεκτρονικό μήνυμα, η απάντηση θα πρέπει να αποστέλλεται επίσης με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να μην καθυστερήσει η επίλυση του προβλήματος από την υπηρεσιακή του διαβίβαση.
 3. Εάν η απάντηση της καταγγελλόμενης πλευράς κριθεί ικανοποιητική από τον/την καταγγέλλοντα/ουσα, ο συμπαραστάτης περατώνει την υπόθεση. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν η καταγγελλόμενη υπηρεσία δε παρέχει επαρκείς απαντήσεις ή δε συμπράττει προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης δίκαιου αιτήματος διοικουμένου, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις στην υπηρεσία για την αποτροπή επανάληψης αντίστοιχων φαινομένων κακοδιοίκησης.

 

Άρθρο 9: Ειδικές Προτάσεις

 1. Ο συμπαραστάτης, μπορεί να διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις υποβάλλονται στο δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του δήμου. Οι ειδικές προτάσεις, αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
 2. Αντικείμενο ειδικής πρότασης ενδέχεται να αποτελεί και πρόβλημα που επισημάνθηκε στο συμπαραστάτη, με την υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς. Μπορούν ακόμα να ληφθούν υπόψη επισημάνσεις σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που αποστέλλουν πολίτες στην ιστοσελίδα του δήμου, ανεξάρτητα από το εάν είναι οι ίδιοι άμεσα θιγόμενοι. Οι επισημάνσεις αυτές, λαμβάνονται υπόψη ως απλές αναφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο ενάσκησης του γενικού συνταγματικού δικαιώματος του «αναφέρεσθαι στις αρχές». (άρθρο 10 του Συντάγματος)

 

Άρθρο 10: Επικοινωνία και Ενημέρωση

 1. Ο συμπαραστάτης αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωσή του και για τον εντοπισμό πληροφοριών για σοβαρά φαινόμενα κακοδιοίκησης του δήμου και των νομικών του προσώπων
 2. Στην ιστοσελίδα του δήμου, σε ιδιαίτερο σύνδεσμο του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του.

 

Άρθρο 11: Ετήσια Έκθεση

 1. Ο συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση η οποία παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, διατυπώνονται και προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό. Η ετήσια έκθεση, αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

 

Άρθρο 12: Πρόσβαση σε Έγγραφα

 1. Καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που τηρούνται στο γραφείο του συμπαραστάτη. Το δικαίωμα, ασκείται με την υποβολή σχετικής γραπτής αίτησης και ικανοποιείται με χορήγηση αντιγράφου ή με επιτόπια μελέτη του εγγράφου. Ο συμπαραστάτης αποφαίνεται άμεσα ως προς την αίτηση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών. Σε περίπτωση που το έγγραφο περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, πριν την χορήγηση αντιγράφου απαλείφονται τα εν λόγω στοιχεία (ανωνυμοποίηση) και εμποδίζεται η επιτόπια μελέτη. Η τυχόν απορριπτική απόφαση του συμπαραστάτη επί σχετικής αίτησης, είναι πάντοτε ειδικά αιτιολογημένη
 2. Έγγραφα που κατατίθενται από τους/τις καταγγέλλοντες/ουσες, δεν επιστρέφονται. Υπάρχει όμως δικαίωμα λήψης αντιγράφων.

 

Άρθρο 13: Μητρώα

 1. Στο γραφείο συμπαραστάτη του δημότη τηρούνται τα εξής μητρώα:
  α) Μητρώο καταγγελιών
  β) Βιβλία Πρωτοκόλλου (Απλό και Εμπιστευτικό)
  γ) Βιβλίο Ειδικών Προτάσεων
  δ) Βιβλίο Διεκπεραίωσης
  γ) Αρχείο υποθέσεων
 2. Η τήρηση εγγράφων σε χάρτινη μορφή, περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο.

 

Άρθρο 14: Ισχύς του Κώδικα Λειτουργίας

Οι διατάξεις του παρόντος κώδικα συνιστούν απλή κωδικοποίηση ισχυόντων δεσμευτικών νομικών κανόνων καθώς επίσης κατευθυντήριων αρχών και βέλτιστων πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται στην πράξη. Η τροποποίηση του κώδικα, προϋποθέτει την μεταβολή του προαναφερθέντος πλαισίου.

 

Λιτόχωρο, Ιούνιος 2020

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος (Νομικός)

Δημαρχείο: Αγ. Νικολάου 15 60200 Λιτόχωρο

Email: simparastatis@dion-olympos.gr

Tel: 23523-50134

Fax: 23520 50128

Mob: 6974480970