Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο σε έως 100 δόσεις

Έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο σε έως 100 δόσεις

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α’/2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 112 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021), καλεί τους οφειλέτες του να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, σύμφωνα με τις νέες προθεσμίες.

Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με την υπ’ αρ. 18440/10-03-2021 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 961/Β’/11-3-2021), έχουν προσδιοριστεί οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί από 15-02-2020 έως 30-11-2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15-02-2020 έως 30-11-2021. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από τις διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του Ν.4647/2019, για τις οποίες εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις.

Οι οφειλές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και συγκεκριμένα το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται ως εξής:

Τρόπος εξόφλησηςΑπαλλαγή των προσαυξήσεων
Εφάπαξ καταβολή οφειλής100%
2-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις80%
25-48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις70%
49-72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις60%
73-100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις50%

Με βάση τα παραπάνω οι δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4674/2020 καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία) αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Όσοι από τους οφειλέτες δεν πληρούν τα κριτήρια για την υπαγωγή τους στην εν λόγω ρύθμιση, μπορούν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση του Ν. 4646/19 από 2 έως και 24 δόσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση και για όσους δεν ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις οφειλές τους, ο Δήμος θα προβεί σε λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών αυτών.

Με βάση τα ανωτέρω καλείστε να προσέλθετε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για την τακτοποίηση των οφειλών σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Δήμου: 2352350130, 2351351028.

.
.