Πρόσκληση για υποβολή φακέλου προσφοράς για την υπηρεσία “Εργασίες τοπογραφικής (επιστημονικής) αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου”

.
.