Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για “Εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακ΄΄ολουθα έγγραφα:

.