Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/06/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24.06.2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης και 11η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021
 2. 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021
 3. Επιστροφή γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης
 4. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (αρ. πρωτ.7872/07.06.2021)
 5. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (αρ. πρωτ.7873/07.06.2021)
 6. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (αρ. πρωτ.8400/11.06.2021)
 7. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου (αρ. πρωτ.8905/19.06.2021)
 8. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Kατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Σκοτίνας του Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού 74.383,24€ με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση της τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου -Ολύμπου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου – Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5006100
 10. Λήψη απόφασης για άσκηση ένδικου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αρ. 22/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
 11. Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Αν. Ολύμπου.»
 12. Διαπίστωση αδυναμίας για τη συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού με τίτλο α) «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» και β «Προμήθεια Μηχανημάτων και οχημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και τεχνικών έργων του Δήμου Δίου – Ολύμπου» λόγω έλλειψης μηχανολόγου μηχανικού στο υπάρχον προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου και λήψη απόφασης για αίτημα κάλυψης της θέσης του μηχανολόγου μηχανικού από άλλη αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.