Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/5/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24/05/2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00. η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση έμμισθου δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης χρήσης, διάρκειας και μισθώματος της μίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 14.000,00 τ.μ., με αριθμ. τεμαχίου 214 στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ» της Δ.Κ. Καρίτσας στην ΔΕ Δίου του Δήμου «Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 3. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.(εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 7. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
 8. Έγκριση ισολογισμού έτους 2019 της Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. Έγκριση ισολογισμού- απολογισμού έτους 2020 της ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 10. Έγκριση ισολογισμού -απολογισμού έτους 2021 της ΔΗ.ΚΕ.ΔΟ. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 11. Έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 3 ημιφορτηγών pick up με δεξαμενή νερού και μιας εφαρμογής έγκαιρης ενημέρωσης κοινού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου».
 12. Έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεφροντίδας παροχής υπηρεσιών 24/ωρης παρακολούθησης και υποστήριξης εντός οικίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών».
 13. Έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης πληθυσμού για την πράξη με τίτλο ΄΄Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και εφαρμογής έγκαιρης ενημέρωσης κοινού για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου και προμήθεια καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για την βελτίωση της Υγείας-Πρόνοιας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου». 
 14. Έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο: «α) Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείων και σχεδίων, και δημιουργία λογισμικού για την εμφάνιση των ψηφιοποιημένων αρχείων β) Προμήθεια συστήματος διαχείρισης δημοτικής περιουσίας».
 15. Έγκριση της μελέτης με τίτλο : α) Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας των αντλιοστασίων του Δήμου Δίου – Ολύμπου, β) Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών καταγραφής και μετάδοσης ενεργειακών δεδομένων και προμήθεια εφαρμογής παρουσίασης, ανάλυσης και διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων, των αντλιοστασίων του Δήμου Δίου – Ολύμπου. 
 16. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας αναίρεσης κατά της με αρ.Α’164/2020 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης-Τμήμα Ζ’ Τριμελές.(εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 17. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.