Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 30/12/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 30.12.2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Δίου-Ολύμπου οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση Oικονομική Υπηρεσία).
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρων για προετοιμασία φακέλου ενστάσεων, κατάθεση ενστάσεων και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτών, ενόψει της κύριας ανάρτησης του Κτηματολογίου στις ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση νομική υπηρεσία).
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρων για έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης στις Κοινότητες Λιτοχώρου, Λεπτοκαρυάς, Πλαταμώνα, Ν. Παντελεήμονα, Σκοτίνας και Ν. Πόρων, του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση νομική υπηρεσία).
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από την θεομηνία 15ης και 17ης Νοεμβρίου » (εισήγηση τεχνική υπηρεσία).
 5. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΔΕ Λιτοχώρου» (αρ. μελέτης 22/20218) (εισήγηση τεχνική υπηρεσία).
 6. Λήψη απόφασης περί Συγκρότησης Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στα πλαίσια των Στρατηγικών Αστικών Παρεμβάσεων – Πρόγραμμα Eπενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 7. Επικύρωση πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Δίου-Ολύμπου», (υπ΄αρ. 540/17372/04.11.2021 διακήρυξη , 142179 αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ)(εισήγηση αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού)
 8. Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. «Ανάκληση της υπ΄αρ.357/2021 ΑΟΕ & λήψη εκ νέου απόφασης περί :α. Έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς».β. Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς».γ. Ορισμός των μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης,δ. Ορισμός των μελών για την Τεχνική Επιτροπή,ε. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης, με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς»(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 10. Λήψη απόφασης περί :α. Έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «Αστικές αναπλάσεις στη ΔΕ Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου».β. Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «Αστικές αναπλάσεις στη ΔΕ Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου», γ. Ορισμός των μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης,δ. Ορισμός των μελών για την Τεχνική Επιτροπή,ε. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης, με τίτλο: «Αστικές αναπλάσεις στη ΔΕ Λιτοχώρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 11. Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης με τίτλο κωδικού 10.6631 – Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 5.000,00 υλικού -Κωδικός:10.66.31 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 12. Έγκριση Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) στη Δράση/Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 13. Έγκριση Υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) και του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ για την υποβολή πρότασης Πράξης με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ –Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 14. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.197,00 τ.μ., τμήμα του υπ’ αριθμ. 356γ τεμαχίου συνολικού εμβαδού 90.350,00 τ.μ., στη θέση «ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ» της Κ. Λιτοχώρου(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 15. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Δ.Κ. Βροντούς»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.