Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΕ στις 30/11/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 30.11.2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε.).
  2. Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε.).
  3. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Ενημέρωση του τοπικού υποβάθρου για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του έτους 1965 του Πλαταμώνα (εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία)
  4. Λήψη απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση των αρ. 165-172 του Ν.4764/2020 του εγγυητή Α. Γραμματόση (εισήγηση: Νομική Υπηρεσία).
  5. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση ενστάσεων κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης στο Δήμο Δίου-Ολύμπου (εισήγηση: Νομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.