Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 28/09/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 28.09.2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Δίου-Ολύμπου για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. Τροποποίηση της υπ΄αρ.278/2021 ΑΟΕ.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 5. Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών και ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών συμμετοχής για την προμήθεια «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2022» (σχετ. η αριθμ. 415/13255/26.08.2021 διακήρυξη και 41/2021 μελέτη) .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 6. Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών και ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών συμμετοχής για την προμήθεια «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2022» (σχετ. η αριθμ. 414/13254/26.08.2021 διακήρυξη και 42/2021 μελέτη) . (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 7. Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών και ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών συμμετοχής για την προμήθεια «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2022» (σχετ. η αριθμ. 413/13253/26.08.2021 διακήρυξη και 43/2021 μελέτη) . (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 8. Επικύρωση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της αρμόδιας Επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Αντικατάσταση στοιχείων αμίαντου στο δημοτικό σχολείο Ν. Παντελεήμονα»(σχετ. η 11/2019 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 10. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 11. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 12. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 14. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 15. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 16.  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 17.  Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.044,65τ.μ. που αποτελεί τμήμα του ΟΤ 15 της Κοινότητας Ν.Πόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 18. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με αρ. τεμ. 416 εμβαδού 26.914,00τ.μ., στη θέση «ΜΟΥΤΣΑΛΑ» (Σχολικό) της Κοινότητας Δίου για καλλιέργεια (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
,