Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27-08-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27.08.2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
  2. Ανάκληση της υπ΄αρ. 347/2021 ΑΟΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Δίου-Ολύμπου (Ασφαλτοστρώσεις –Βελτιώσεις Αγροτικών Οδών)» προϋπολογισμού 2.916.578,67€ με Φ.Π.Α., (Αρ. Μελέτης 34/2020) καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεσή του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  4. Έγκριση της υπ΄αρ. 40/2021 μελέτης του έργου με τίτλο «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Δίου» προϋπολογισμού 74.399,42€ με ΦΠΑ (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.