Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/02/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24.02.2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

  1. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
  2. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
  3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 29/2021 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 420/13610/01-9-2021) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  4. Αποδοχή προϊόντος επενδυτικού δανείου του αναπτυξιακού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ποσού 51.044,29, για την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου” .(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
  5. Επικύρωση της υπ΄ αριθ. 33/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. περί έγκρισης της Τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  7. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2022μελέτης και τευχών δημοπράτησηςτου έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς)», Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου, Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν εκπονηθεί (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  8. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2022μελέτης και τευχών δημοπράτησηςτου έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ. Σκοτίνας και Παντελεήμονα)», Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου, Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν εκπονηθεί(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.