Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/01/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 24.01.2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1). Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τα τμήματα 1, 2, 3, 4,
και 5 που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Μηχανημάτων και λοιπού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Δίου – Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 29/2021 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 420/13610/01-9-2021).
(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
2). Λήψη απόφασης περί ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία εκδόθηκαν το οικονομικό έτος 2021 και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2021(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
3). Λήψη απόφασης για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά των υπ΄αριθμ. 95/2021, 96/2021, 97/2021, 98/2021, 99/2021, 100/2021, 101/2021, 133/2021, 134/2021, 135/2021, 136/2021, 137/2021, 138/2021, 139/2021 ΚΑΙ 140/2021 αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης. (εισήγηση νομική υπηρεσία)
4).Εξέταση αίτησης περί ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 165 Ν. 4764/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Ν.4807/21 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 112 του Ν.4876/21 . (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
5). Εξέταση αίτησης περί ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 165 Ν. 4764/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Ν.4807/21 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 112 του Ν.4876/21. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.
.