Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 23/12/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 23.12.2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Έγκριση πρακτικών περί παράτασης συμβάσεων που αφορούν τα κάτωθι:
  • Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου
  • Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε Αν.Ολύμπου
  • Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής ,ανακομιδής και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων ΔΕ Δίου
  • Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής ,ανακομιδής και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων ΔΕ Λιτοχώρου
  • Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου
  • Προμήθεια νωπών κρεάτων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου
  • Προμήθεια κατεψυγμένων αλλιευμάτων και ελαίων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου
  • Προμήθεια οπωρολαχανικών για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου
  • προμήθεια “ άρτου -αρτοσκευασμάτων-γλυκισμάτων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου” (εισήγηση αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής)
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην ΔΕ Αν. Ολύμπου». (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Δ.Ε. Λιτοχώρου». (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 4. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών του Λιτοχώρου», προϋπολογισμού: 679.931,67€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 183884)(ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 5. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 18149/16-11-2021 αίτησης του Άγγελου Φατούρου του Νικολάου, κατοίκου Λιτοχώρου, για αποζημίωση λόγω αναπήδησης σχάρας φρεατίου. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 6. Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης με τίτλο κωδικού Μίσθωση μηχ/των προβολής εικόνας και αναπαραγωγής ήχου»-Κωδικός:10.6235.0001-Πίστωση:496,00€ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.