Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 23/11/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 23.11.2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών του Λιτοχώρου»(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 2. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και φακέλου «Οικονομική Προσφορά» για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων ακαθάρτων Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 3. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 4. Επικύρωση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου για το έτος 2022» (σχετ. η αριθμ. 414/13254/26.08.2021 διακήρυξη και 42/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 5. Επικύρωση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2022» (σχετ. η αριθμ. 412/13252/26.08.2021 διακήρυξη και 45/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 6. Επικύρωση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2022» (σχετ. η αριθμ. 411/13251/26.08.2021 διακήρυξη και 44/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 7. Επικύρωση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2022» ( σχετ. η αριθμ. 410/13250/26.08.2021 διακήρυξη και 46/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 8. Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄αρ. 68/2021 απόφασης επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Θεσσαλονίκης (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 9. Ανάκληση της υπ’ αρ. 504/2021 ΑΟΕ (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 10. Νομική Προστασία και ανάθεση σε δικηγόρο της υπεράσπισης νυν υπαλλήλου του Δήμου(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 11. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 12. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 13. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 14. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 15. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 16. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 17. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 48/2021 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδοποιίας των οδών Εμ. Αντωνιάδη και Ι. Μεταξά στη Δ.Κ. Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου – Ολύμπου».
 18. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 26/2021 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Οδοποιίας των Δημοτικών οδών Φρουρίου και Καραμανλή, στη Δ.Κ. Πλαταμώνα του Δήμου Δίου – Ολύμπου» .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.