Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20/09/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20.09.2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου.(εισήγηση αντιδήμαρχος Καθαριότητας)
  2. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες επικαιροποίησης διαγραμμάτων δόμησης σε δημοτικά κτίρια στις ΔΚ Λιτοχώρου και Πλαταμώνα. (εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
  3. Εξέταση περί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13375/01-09-2021 αίτησης του LEONARD AGO του FASLLI, κατοίκου Λιτοχώρου, για αποζημίωση για αποζημίωση λόγω σύγκρουσης με αδέσποτο ζώο συντροφιάς.(εισήγηση νομική υπηρεσία).
  4. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό και για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά.(εισήγηση νομική υπηρεσία).
  5. Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών και ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2022» (σχετ. η αριθμ. 411/13251/26.08.2021 διακήρυξη και 44/2021 μελέτη). (εισήγηση ο Πρόεδρος)
  6. Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών και ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2022» (σχετ. η αριθμ. 412/13252/26.08.2021 διακήρυξη και 45/2021 μελέτη) . (εισήγηση ο Πρόεδρος)
  7. Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών και ελέγχου εγκυρότητας εγγυητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2022» (σχετ. η αριθμ. 410/13250/26.08.2021 διακήρυξη και 46/2021 μελέτη) . (εισήγηση ο Πρόεδρος)
  8. «Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.