Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/10/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 18.10.2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης (εισήγηση οικονομική υπηρεσία).
  2. Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση αμισθί ενδικοφανούς προσφυγής, ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επανακαθορισμού οριογραμμών Αιγιαλού Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού, κατά της από 21-07-2021 απορριπτικής απόφασης – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Καθορισμού Αιγιαλού της Π.Ε. Πιερίας και για εκπροσώπηση αμισθί της Τοπικής Κοινότητας Παντελεήμονα και του Δήμου Δίου-Ολύμπου κατά την εξέταση της εν λόγω προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επανακαθορισμού οριογραμμών Αιγιαλού Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού (εισήγηση νομική υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.