Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/08/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 18.08.2021, ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 2. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 3. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 4. «Επιστροφή του υπ΄ αριθμ. 5099/14-5-2021 γραμμάτιου συστάσεως παρακαταθήκης» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 5. Έγκριση μελέτης παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων ακαθάρτων Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Έργο Κρασπεδώσεων – Πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Λιτοχώρου και Αν Ολύμπου» (αριθ. Μελέτης : 10/2017) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: «Έργο Κρασπεδώσεων – Πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Λιτοχώρου και Αν Ολύμπου» (Μελέτης : 39/2017) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 8. Συμπλήρωση 172/2021 απόφαση Οικονομικής επιτροπής σχετικά με τον ορισμό μελών επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που αφορούν αναθέσεις συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών τεχνικών υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία μικρότερη ή ίση των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 9. Επικύρωση ή μη Πρακτικού εξέτασης ένστασης κατά της 378/11953/3-8-2021 απόφασης του Δημάρχου . (εισήγηση Ε.Δ.)
 10. Επικύρωση ή μη Πρακτικού εξέτασης αίτησης της εταιρίας Κ. ΜΟΥΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (εισήγηση Ε.Δ.)
 11. Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ελλάδα 2021 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 12. Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 13. Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 2.956.978,67 € με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου – Ολύμπου» ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 14. Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 270.200.00 € με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Ίδρυση Ιστορικού Μουσείου Επανάστασης Ολύμπου και δημιουργία σύγχρονης διακρατικής ψηφιακής έκθεση» ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 15. «Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης για τη δημοτική έκταση, στη θέση “Μπουρνάζι” στην Κοινότητα Κονταριώτισσας, για το χρονικό διάστημα από 1-7-2020 έως 31-12-2021». (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 16. «Καθορισμός ή μη αποζημίωσης χρήσης για το δημοτικό ακίνητο, στη θέση Πλάτανος – Πηγάδι στην Πλάκα Λιτοχώρου, για το χρονικό διάστημα από 01-11-2019 έως 31-12-2021» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.