Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/01/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 18.01.2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1) Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας, – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

2) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

3) Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

4) Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021» (εισήγηση κ. Δήμητρα Καζακλάρη / Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

5) Ορισμός μελών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

6) Ορισμός μελών επιτροπών:
α) παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών και υπηρεσιών (αρθρα 216 και 221 του Ν. 4412/2016),
β) γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών κατά το στάδιο της εκτέλεσης των σύμβασεων προμήθειων και υπηρεσιων (αρθρο 221 παρ. 11.β και 11.δ Ν. 4412/2016),
γ) γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων για τις διαδικασίες μέχρι το ποσό των 30.000€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αρθρα 127 και 221 παρ. 11.α Ν. 4412/2016) και
δ) συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (σχετ. η υπ΄ αριθμ 3373/390/1975 Απόφαση του ΥΠ. Προεδρίας και οι υπ΄ αριθμ. 96/2012 και 109/2013 πράξεις του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

7) Λήψη απόφασης περί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο (αρ. 126β’ ΚΔΔ), της διαφοράς που ανέκυψε από την από 09-07-2021 με αρ. καταθ. ΑΓ277/13-07-2021 αγωγή της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Κατερίνη κατά του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ. (εισήγηση νομική υπηρεσία)

8) Επικύρωση πρακτικού για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή Καναπίτσα του Δήμου Δίου – Ολύμπου»(εισήγηση αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού)

9) Επικύρωση πρακτικού για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Δίου – Ολύμπου», (εισήγηση αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού)

10) Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, δικάζοντος ως Εφετείου (εισήγηση νομική υπηρεσία)

11) Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή

Αγωγού Αποχέτευσης στο Ρέμα Τσουκανάρα της Δ.Ε. Λιτοχώρου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

12) Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή Αγωγού Αποχέτευσης στο Ρέμα Τσουκανάρα της Δ.Ε. Λιτοχώρου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

13) Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του εργασίας: «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης αντλιοστασίων ακαθάρτων Δ.Ε. Δίου» (εισήγηση αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού)

14) Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση ισχύος των υποβληθέντων προσφορών οι οποίες δεν απορρίφθηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια, ήτοι των κάτωθι οικονομικών φορέων: α) URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β) ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΕΡΝΑΝΔΟΥ και γ) ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, για διάστημα 240 ημερών και μέχρι την 25-9-2022, με αντίστοιχη χρονική παράταση ισχύος των εγγυητικών συμμετοχής στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II)» (Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις») (εισήγηση αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού)

15) Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή δημοτικών αποβλήτων” (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

16) Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 52/2021 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών αρμοδιότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου» προϋπολογισμού 797.500,00 € με Φ.Π.Α. καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου- ένταξη του προτεινόμενου έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου (εισήγηση Δημήτριος Πατσιαρίκας, – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

17) Τροποποίηση της υπ’αρ. 248/2021 απόφασης της Ο.Ε «Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου σε συμφωνία με την ανάγκη προτεραιοποίηση έργων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισήγηση Δημήτριος Πατσιαρίκας, – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

18) Λήψη απόφασης περί :α) Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 και συγκεκριμένα από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», β) κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού και γ) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.(εισήγηση Δημήτριος Πατσιαρίκας, – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

19)Λήψη απόφασης περί έγκρισης τευχών μελέτης με τίτλο «Μελέτη διάβρωσης ακτών Λιτοχώρου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

20) Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου(εισήγηση Δημήτριος Πατσιαρίκας, – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής).

21) Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 6301/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Α’, Μεταβατική Εδρα Κατερίνης, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «OLYMPIC-EMΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε, μετονομασθείσα σε OLYMPIC-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (εισήγηση νομική υπηρεσία).

22) Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 17326/3-11-2021 αίτησης της Αλεξάνδρας Πιτσιάβας του Κων/νου και της Μαρίας, κατοίκου Κατερίνης, 1ο χλμ Επαρχ. Οδού Κατερίνης-Νέου Κεραμιδίου για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με το Δήμο Δίου-Ολύμπου (εισήγηση νομική υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.
.