Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 17/12/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 17.12.2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

 1. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης. ( εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης. ( εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Επικύρωση πρακτικού για την κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II)» (Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις») (σχετ. η αριθμ. 47/2020 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 213/6086/7-5-2021). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 4. Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, για τις συμβάσεις καυσίμων που συνάφθηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 48/2643/19-2-2020 διακήρυξη. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 5. Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, για τις συμβάσεις καυσίμων που συνάφθηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 389/13892/12-8-2019 διακήρυξη. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 6. Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, για την σύμβαση προμήθειας ελαιολιπαντικών που συνάφθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 697/21678/6-12-2019 διακήρυξη. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 7. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης – βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για τα τμήματα 1,2,3,4 και 5 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του δήμου Δίου – Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 29/2021 μελέτη) (αριθμ. διακήρυξης 420/13610/01-9-2021) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 8. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για το τμήμα 6 του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του δήμου Δίου – Ολύμπου» (σχετ. η αριθμ. 29/2021 μελέτη) (αριθμ. διακήρυξης 420/13610/01-9-2021) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 9. Επικύρωση πρακτικού για την κατακύρωση του διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου για το έτος 2022» (σχετ. η αριθμ. 413/13253/26.08.2021 διακήρυξη και 43/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε)
 10. Διαγραφή-παραγραφή υποχρεώσεων-παραστατικών Π.Ο.Ε. του Δήμου Δίου-Ολύμπου.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 11. Απαλλαγή υπολόγου Αστέριου Κουρίτα για το ΧΕ 1147Α/2021.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 12. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 13. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1ου Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε.Λιτοχώρου».(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 15. Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε).
 16. Έγκριση της υπ΄αρ. 50/2021 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 17. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: “Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)» προϋπολογισμού 430.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. ”, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 18. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 17699/09-11-2021 αίτησης των: α) Αθανασίου Παπαμιχαήλ, πρώην δημοτικού συμβούλου και πρώην Προέδρου του Δ.Σ. του Δήμου Δίου-Ολύμπου και β) Ιωάννη Πούλιου, δημοτικού συμβούλου και πρώην Προέδρου της Ο.Ε. του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 19. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρων για προετοιμασία φακέλου ενστάσεων, κατάθεση ενστάσεων και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτών, ενόψει της κύριας ανάρτησης του Κτηματολογίου στις ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση νομική υπηρεσία).
 20. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρων για έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης στις Κοινότητες Λιτοχώρου, Λεπτοκαρυάς, Πλαταμώνα, Ν. Παντελεήμονα, Σκοτίνας και Ν. Πόρων, του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση νομική υπηρεσία).
 21. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 22. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.