Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 16/11/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 16.11.2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού στην περιοχή «Καναπίτσα» του Δήητμου Δίου – Ολύμπου».
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Οδών Δήμου Δίου – Ολύμπου»
  3. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου.(εισήγηση αντιδήμαρχος Καθαριότητας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.