Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 11/02/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11.02.2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ» , ( 540/17372/04.11.2021 διακήρυξη , 142179 αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

2. Επικύρωση πρακτικών ελέγχου φακέλων « Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» για την εκτέλεση του εργασίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 430.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

3. Λήψη απόφασης περί Άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 51/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης, ειδική διαδικασία.(εισήγηση νομική υπηρεσία).

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2021.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

5. Λήψη απόφασης περί Επιστροφής εγγυητικής επιστολής Τραπέζης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

6. Λήψη απόφασης περί Επιστροφής εγγυητικής επιστολής Τραπέζης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

7. Λήψη απόφασης περί Επιστροφής εγγυητικής επιστολής Τραπέζης. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

8. Επικύρωση Πρακτικού συμμόρφωσης με την υπ΄αριθμ. 95/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ σχετικά με το διαγωνισμό με τίτλο:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II)» (Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις») (σχετ. η αριθμ. 47/2020 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 213/6086/7-5-2021) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

9. Επικύρωση Πρακτικού αναμόρφωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού με τίτλο:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II)» (Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις») (σχετ. η αριθμ. 47/2020 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 213/6086/7-5-2021) και επαναφοράς του σε προηγούμενο στάδιο. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

10. Επικύρωση Πρακτικού χρονικής παράτασης ισχύος προσφορώντου διαγωνισμού με τίτλο:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II)» (Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις») (σχετ. η αριθμ. 47/2020 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 213/6086/7-5-2021) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

11. Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, ανόρυξης ταφείων και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Αν. Ολύμπου» .(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

12. Ανάκληση της υπ΄αρ.349/2021 ΑΟΕ & λήψη εκ νέου απόφασης περί :α. Έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας, του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ» β. Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας, του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ».
γ. Ορισμός των μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
δ. Ορισμός των μελών για την Τεχνική Επιτροπή
ε. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας, του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης, με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

13. Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης τεσσάρων ΙΧ αυτοκινήτων και ενός μηχανήματος (γκρέϊτερ) από τη Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε. στο Δήμο Δίου-Ολύμπου για ορισμένο χρονικό διάστημα (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

14. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020, της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

15. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022, της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

16. Ανάκληση της υπ΄αρ.17/2022 ΑΟΕ και λήψη επικαιροποιημένης απόφασης για την σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο “Διακίνηση κάδων μεγάλης χωρητικότητας για τη συλλογή δημοτικών αποβλήτων”, λόγω μεταβολής σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου (οικονομικού έτους 2022) και προσθήκης επιπλέον όρων/προϋποθέσεων για την άρτια εκτέλεση της υπηρεσίας.(εισήγηση Δ/νση Τ.Υ.)

17. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.197,00 τ.μ., τμήμα του υπ’ αριθμ. 356γ τεμαχίου συνολικού εμβαδού 90.350,00 τ.μ., στη θέση «ΤΟΠΟΛΙΑΝΗ» της Κ. Λιτοχώρου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

18. Λήψη απόφασης για το διορισμό δικηγόρου προκειμένου να υποβάλλει συμπληρωματικά για λογαριασμό του Δήμου δηλώσεις ιδιοκτησίας του Ν. 2308/1995 στο Γραφείο Κτηματογράφησης Κατερίνης για ακίνητα του Δήμου που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα «Δίου» και παραλήφθηκαν να δηλωθούν.(εισήγηση νομική υπηρεσία).

19. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

20. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

21. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

22. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

23. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

24. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

25. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

26. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

27. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

28. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.(εισήγηση οικονομική υπηρεσία)

29. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή Καναπίτσα του Δήμου Δίου – Ολύμπου», προϋπολογισμού: 199.978,11 € (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 184831)(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

30. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσηςγια την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Δίου – Ολύμπου», προϋπολογισμού: 199.998,60 € (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 184839) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

31. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 49/2021 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης της Δημοτικής οδού που συνδέει Παλαιό Παντελεήμονα – Παλαιούς Πόρους στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου» προϋπολογισμού 427.000,00 € με Φ.Π.Α.(εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.