Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 10/09/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 10.09.2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της εργασίας : «Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης ετοιμόρροπου κτίσματος (κτίριο Τσακνάκη) στην Καρίτσα.(εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 2. Αποδοχή ή μη δωρεάν παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα.(εισήγηση Αντιδήμαρχος Καθαριότητας)
 3. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 4. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντλιοστάσια παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς» .(εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για το διαγωνισμό με τίτλο: «Δράσεις απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δίου-Ολύμπου» «Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 7. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη ΔΕ Λιτοχώρου».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 8. Επικύρωση ή μη πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων για την εκτέλεση του έργου «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις δευτερογενούς τομέα στην ΔΚ Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 9. Επικύρωση του Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων οχημάτων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δίου-Ολύμπου με την Π.Ε. Πιερίας για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή «Καναπίτσα» του Δήμου Δίου-Ολύμπου» και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στην κοινή τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του έργου. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 11. Αποδέσμευση – επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου και Ανατ. Ολύμπου» αρ. μελέτης 10/2017» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 12. Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.906,82 τ.μ. στη θέση «Λουζονίκος» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου, για το έτος 2020. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 13. Επιστροφή της υπ΄αρ.373/700415-0/27-07-2005 εγγυητικής επιστολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 14. «Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ»(εισήγηση Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)
 15. Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής κατά των υπ΄αρ.95/2021, 96/2021,97/2021,98/2021,99/2021,100/2021, και 101/2021 αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.(εισήγηση νομική υπηρεσία)
 16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια χειριστηρίου ηλεκτρονικού πίνακα στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Σπυρίδωνα» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

.
.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.