Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. στις 09-07-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 09.07.2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης περί:
α. Έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς».
β. Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς».
γ. Ορισμός των μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
δ. Ορισμός των μελών για την Τεχνική Επιτροπή.
ε. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης, με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς».(εισήγηση Αντιδήμαρχος Τ.Υ.)

2. Ειδική διαταγή για τη μείωση της αμοιβής του αναδόχου λόγω μη ουσιωδών ελαττωμάτων, που εντοπίστηκαν από δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο του ΕΣΠΕΛ, των υποέργων: «Αποχέτευση λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς» & «1η ΣΣΕ του υποέργου “Αποχέτευσης λυμάτων παραλιακής ζώνης (στο τμήμα εντός σχεδίου) του Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς”» αναδόχου ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

3. Επικύρωση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Αντικατάσταση στοιχείων αμίαντου στο δημοτικό σχολείο Ν. Παντελεήμονα» (σχετ. η 11/2019 μελέτη) .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

4. Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης τριών ΙΧ αυτοκινήτων και ενός απορριμματοφόρου οχήματος από τη Δ.Ε.Α.ΔΟ. Α.Ε. στο Δήμο Δίου-Ολύμπου για ορισμένο χρονικό διάστημα .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής Τράπεζας».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

6. Απόδοση μη ταυτοποιημένου ποσού και ταυτόχρονη είσπραξη αυτού για τακτοποίηση Οφειλής».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

7. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής Τράπεζας».(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

8. «Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020)»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

9. «Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

10. «Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020)»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

11. «Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020)»(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

12. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

13. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

14. «Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020)» (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

15. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

16. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

18. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

19.Εισήγηση για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Λιτοχώρου» (αρ. μελέτης:    22/2019) (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

20. Εισήγηση για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση Δημοτικής οδού Ν.Παντελεήμονα- Π.Παντελεήμονα». (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

21. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II)» (Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις») (σχετ. η αριθμ. 47/2020 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 213/6086/7-5-2021) .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

22. Έγκριση πρακτικού ορισμού μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας παζαριού και μέρους της οδού Β. Κωνσταντίνου της ΔΕ Λιτοχώρου»(εισήγηση Τ.Υ.)

23. Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου Ολύμπου» .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

24. Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου του Δήμου Δίου-Ολύμπου» .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

25.Λήψη απόφασης προς νομιμοποίηση έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Δίου-Ολύμπου για παραστάσεις ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων.(εισήγηση νομική υπηρεσία).

26. «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου»(εισήγηση Αντιδήμαρχος καθαριότητας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.