Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 08/12/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 08.12.2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών τραπέζης. ( εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 2. Επικύρωση πρακτικού για την κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο : «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου για το έτος 2022» (σχετ. η αριθμ. 415/13255/26.08.2021 διακήρυξη και 41/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε)
 3. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου προσκόμισης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής
  στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Δίου-Ολύμπου (142179 αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 4. Επικύρωση πρακτικού για την κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο : «Αγροτική οδοποιία Δήμου Δίου – Ολύμπου (ασφαλτοστρώσεις – βελτιώσεις αγροτικών οδών)», προϋπολογισμού: 2.916.578,67€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 182972) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 5. Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης με τίτλο κωδικού : «Έκδοση βιβλίων-λευκωμάτων προβολής του Δήμου Δίου -Ολύμπου» Κωδικός: 00.6431.0003 – Πίστωση: 10.000,00 €.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 6. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών από Τέλος χρήσης Αιγιαλού (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 7. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)
 8. Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής κατά των υπ΄αρ. 9/2021 έως και 15/2021 αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 9. Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής κατά των υπ΄αρ. 133/2021 έως και 140/2021 αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 10. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 17699/09-11-2021 αίτησης των :α)Αθανασίου Παπαμιχαήλ, πρώην δημοτικού συμβούλου και πρώην Προέδρου του Δ.Σ. του Δήμου Δίου-Ολύμπου και β)Ιωάννη Πούλιου, δημοτικού συμβούλου και πρώην Προέδρου της Ο.Ε. του Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση νομική υπηρεσία)
 11. 21η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021.(οικονομική υπηρεσία)
 12. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση τεχνική υπηρεσία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.