Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 08/11/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 8.11.2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 16798/25-10-2021 αίτησης παράτασης μίσθωσης του ορειβατικού καταφυγίου στη θέση «Πεστρόστρουγκα» (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 3. Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 16085/13-10-2021 αίτησης περί επανεξέταση της με αριθμ. 411/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γίνει μείωση της αποφασισθείσας αποζημίωσης χρήσης του χρονικού διαστήματος από 01-11-2019 έως 31-12-2021 για τη χρήση του μισθίου δημοτικού ακινήτου στη θέση Πλάτανος-Πηγάδι στην Πλάκα Λιτοχώρου. (εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 4. Επιστροφή στον Οικονομικό Φορέα «ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» του κατατεθέντος παραβόλου για την ένσταση για το διαγωνισμό για το έργο «Έργο οδοποιίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην ΔΚ Καρίτσας του Δήμου Δίου-Ολύμπου(εισήγηση Νομική Υπηρεσία).
 5. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 6. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 7. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 8. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 9. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 10. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 11. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 12. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 13. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 14. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 15. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 16. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 17. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 18. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 19. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 20. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 21. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 22. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 23. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 24. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 25. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 26. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 27. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 28. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 29. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 30. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής. (εισήγηση οικονομική υπηρεσία)
 31. Έγκριση της υπ’ αρ. 36/2021 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια Μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου»
 32. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Μηχανημάτων – οχημάτων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου» , καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 33. Επικύρωση του Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων οχημάτων» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.