Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 07-10-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 07.10.2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση Πρακτικού εξέτασης αιτήματος παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Λιτοχώρου» (υπ΄αρ. 26/2018 μελέτη – υπ΄ αρ. 719/23053/27-12-2019 διακήρυξη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΥ ”και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών του Λιτοχώρου» και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή του (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες παραβόλων ΚΤΕΟ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για προμήθεια παραβόλων (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν. Εφέσου» (αρ. μελέτης 34/2018) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 7. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2022» (σχετ. η αριθμ. 411/13251/26.08.2021 διακήρυξη και 44/2021 μελέτη). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 8. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Δίου έτους 2022» (σχετ. η αριθμ. 411/13251/26.08.2021 διακήρυξη και 44/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 9. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2022» (σχετ. η αριθμ. 412/13252/26.08.2021 διακήρυξη και 45/2021 μελέτη). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 10. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2022» (σχετ. η αριθμ. 412/13252/26.08.2021 διακήρυξη και 45/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 11. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2022» ( σχετ. η αριθμ. 410/13250/26.08.2021 διακήρυξη και 46/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 12. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2022» ( σχετ. η αριθμ. 410/13250/26.08.2021 διακήρυξη και 46/2021 μελέτη) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.