Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. στις 02-08-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 02.08.2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικής οδού Ν. Παντελεήμονα-Π. Παντελεήμονα» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

2. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε. Λιτοχώρου» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

3. Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Δίου από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Δίου-Ολύμπου (Ασφαλτοστρώσεις –Βελτιώσεις Αγροτικών Οδών)» προϋπολογισμού 2.916.578,67€ με Φ.Π.Α.,(Αρ. Μελέτης 34/2020) καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

5. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου (εισήγηση Αντιδήμαρχος καθαριότητας).

6. Λήψη απόφασης περί:
α. Έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας, του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ».
β. Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας, του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ».
γ. Ορισμός των μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
δ. Ορισμός των μελών για την Τεχνική Επιτροπή
ε. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας, του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης, με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ».

7. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής παραλαβής ΣΦΗΟ (Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

8. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης κανονισμού ύδρευσης.(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

9. «Κατάρτιση έκθεσης ελέγχου απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικ. έτους 2020» .(εισήγηση οικονομική υπηρεσία).

10. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

11. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

12 .Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

13. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

14. Λήψη απόφασης περί :α. Έγκρισης της τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς».β. Έγκρισης του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και σύναψης αυτής μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς».γ. Ορισμός των μελών για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης,δ. Ορισμός των μελών για την Τεχνική Επιτροπή,ε. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Δίου – Ολύμπου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου – Ολύμπου και της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Α.Ε. ΟΤΑ για την ωρίμανση της μελέτης, με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς».(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

15. Επιστροφή εγγυητικών επιστολών Τραπεζών (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

16. Έγκριση πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδ. Δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου από τη θεομηνία της 15ς έως 17ης Νοεμβρίου 2017» με αριθ. Μελέτης : 50/2017(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

17. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Λιτοχώρου» προϋπολογισμού 74.245,00€ με ΦΠΑ. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

18. Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην περιοχή «Καναπίτσα» του Δήμου Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).

19. Επικύρωση τελικού πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την προμήθειαμε τίτλο«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ (Φιλόδημος II)» (Προμήθεια αθλητικού και αστικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις») (σχετ. η αριθμ. 47/2020 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 213/6086/7-5-2021) .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

20.Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου», προϋπολογισμού: 74.398,75€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 181944) .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

21. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φορτηγού με γερανό (αρπάγη)» .(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

22. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

23. Μείωση τελών χρήσης Κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-05-2020) (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

24. Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης με τίτλο κωδικού : «Συνεργασίες με εταιρίες δημοσίων σχέσεων και εταιρίες προβολής του Δήμου Δίου-Ολύμπου» – Κωδικός: 00.6117.0009 -Πίστωση: 24.800,00 € (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία)

25. Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.