Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 02/02/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 02.02.2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Λιτοχώρου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1) 1η Αναμόρφωση (Τακτοποιητική) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε.).

2) Έγκριση μελέτης στο Πράσινο Ταμείο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021-2022», του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ» προϋπολογισμού 226.297,00€ με Φ.Π.Α. 24%. (εισήγηση: Πρόεδρος Ο.Ε.).

O Πρόεδρος

Δημήτριος Πατσιαρίκας

.