Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/12/2021

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Πέμπτη 30.12.2021 και ώρα 11:00π.μ. έως 14:00μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια  περιφοράς  σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του  ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
  2. Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417/2021 (ΦΕΚ 6214/τ.Β/23.12.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από Παρασκευή 24/12/2021 ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00». 

Θέμα:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Δίου-Ολύμπου. Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση και την εισήγηση του ανωτέρω θέματος,  προς ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς

.
.