Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:

1.  το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).

2.  Τη με αρ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922(ΦΕΚ 1944 Α) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.»

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 87/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ε’, Τριμελές, Φορολογικό-Τελωνιακό. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 2Εξέταση της με αρ. πρωτ. 19330/14-12-2020 αίτηση της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 3Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τον προσδιορισμό της αξίας τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 4Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές παραλαβής εργασιών στο Δήμο Δίου Ολύμπου. Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 5Τροποποίηση της 7/2021 ΑΔΣ «Ορισμός μελών επιτροπών προμηθειών για το έτος 2021 Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Δίου Ολύμπου Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Καραλής Γεώργιος
 7Λήψη απόφασης επί αιτήματος του «Olympus Marathon» για ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους που απαιτούνται, μέσα στο Λιτόχωρο, προκειμένου να διεξαχθούν οι αγώνες ορεινού τρεξίματος το Σάββατο 26/6/2021 και την Κυριακή 27/6/2021. Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία
Αποδοχή χρηματοδότησης, 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και κατανομή χρηματοδότησης. Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
 9Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Πατσιαρίκας
 1010η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021. Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος
 11Επικαιροποίηση της 206/2015 απόφασης Δ.Σ. Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη
 12Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Δίου-Ολύμπου με την Π.Ε. Πιερίας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση-ασφαλτόστρωση Δημοτικών οδών του Λιτοχώρου. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 13Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των σχολείων (B΄ κατανομή) έτους 2021. Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία
14 Μίσθωση ή μη κοινοχρήστου χώρου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εγκατεστημένα στην Κοινότητα Ν. Πόρων. Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη
 15Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης εντός του Ο.Τ.15 στους Ν.Πόρους. Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία

O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Σαμαράς

.