Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/01/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Παρασκευή 21.01.2022 και ώρα 18.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:

α) το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).

β) Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/2022 (ΦΕΚ 67/τ.Β/14.01.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από Δευτέρα 17/01/2022 ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00».

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία
 2. Λήψη απόφασης σύμφωνης γνώμης του Δήμου Δίου Ολύμπου για τη διέλευση αγωγού αποχέτευσης από Δημοτικές εκτάσεις στα πλαίσια της κατασκευής του έργου με τίτλο «Αγωγός μεταφοράς λυμάτων οικισμού Π. Παντελεήμονα προς Ε.Ε.Λ.» Εισήγηση: ΔΕΥΑΔΟΛ
 3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κατά χρήση από το Δήμο Δίου Ολύμπου στη ΔΕΥΑΔΟΛ τμήματος για κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης. Εισήγηση: ΔΕΥΑΔΟΛ
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό δικαιούχων, προσδιορισμός και καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. βάσει του αρ.33 παρ.3 του Ν.4483/2017.
  Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος, Ζουρζούρα Σοφία
 5. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης στην αρχική ιδιοκτησία με κωδ. Κτημ. 011520 στο Ο.Τ. Γ142 στην επέκταση Λεπτοκαρυάς του Δήμου Δίου Ολύμπου. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 6. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
 7. Λήψη απόφασης για μεταστέγαση οικίσκου (ΑΤΜ) της τράπεζας Alpha Bank στην Κοινότητα Λιτοχώρου. Εισήγηση: ΕΠΟΙΖΩ
 8. Έλεγχος συμφωνητικού συνεργασίας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΕ» και ανάκληση της 169/2021 απόφασης Δ.Σ. Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία

.

Συνημμένα αρχεία